Reglugerð Sjúkrasjóðs Vlf. Grindavíkur

 1. gr. Nafn sjóðsins og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Verkalýðsfélags Grindavíkur

1.2 Sjúkrasjóður Vlf. Grindavíkur er stofnaður með tilvísun til laga nr. 19, 1. maí 1979.

1.3 Sjúkrasjóður Vlf. Grindavíkur er eign Vlf. Grindavíkur. Heimili hans og varnarþing er Grindavík.

 1. gr. Verkefni sjóðsins

2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs Vlf. Grindavíkur fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.

2.2 Verkefni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum sem snerta öryggi og heilsufar. Miðast við 8.gr.

 1. gr. Tekjur

3.1 Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningi Vlf. Grindavíkur sbr. 7. gr. laga nr. 19/1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.

3.2. Vaxtatekjur og annar arður.

3.3 Gjafir, framlög og styrkir.

3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

 1. gr. Stjórn og rekstur

4.1 Stjórn sjóðsins skal kosin á aðalfundi Vlf. Grindavíkur og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum hans. Kjósa skal þrjá aðalmenn  sem skipta með sér verkum og tvo til vara og skulu þeir vera kosnir um leið og stjórn félagsins.

4.2 Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.

4.3 Heimilt er að fela skrifstofu V.l.f. Grindavíkur fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum Vlf. Grindavíkur.

4.4 Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

 1. gr. Bókhald, reikningar og endurskoðun

5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund Vlf. Grindavíkur (aðalfund sjóðsins).

5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.

5.3 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.

5.4 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að  öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

 1. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila

6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.

6.2 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.

6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv öllum liðum 12.greinar.

6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

 1. gr. Ávöxtun sjóðsins

7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti;

 1. a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð

eru með ábyrgð ríkissjóðs,

 1. b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,
 2. c) í bönkum eða sparisjóðum,
 3. d) í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins/félagsins.
 4. e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41. laga ASÍ.

8.gr. Ráðstöfun fjármuna

8.1 a) Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.

 1. b) Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megintilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr.7.gr.
 2. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði

9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.

9.2 Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.

9.3 Þeir sem greitt hefur verið af til sjóðsins 1% iðgjald í a.m.k. 6 mánuði.

9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.

9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

 1. gr. Samskipti sjúkrasjóða

10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.

10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

 1. gr. Geymd réttindi
 1. 1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.

11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

 1. gr. Styrkveitingar

12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 120 virka daga að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum að hámarki 450.000.á mánuði.

12.2 Dagpeninga í 90 virka daga að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum að hámarki 450.000.á mánuði. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.

12.3 Dagpeninga í 120 virka daga vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum að hámarki 450.000.á mánuði.

12.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga nemi kr. 360.000 m.v. starfshlutfall hans. Rétthafar bóta eru maki sjóðfélaga, börn hans undir 18 ára aldri og nánasti aðstandandi. Bótafjárhæð miðast við vísitölu neysluverðs frá 1.1.2017 og tekur sömu breytingum og hún. Fyrstu fimm árin eftir að félagsmaður hættir að greiða félagsgjald til sjóðsins lækka dánarbætur um 1/10 ári þar til þær eru komnar í kr. 100.000.-

12.5 Daga fjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.

12.6 Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði.og ekki hærra en 450.000.- á mánuði

 

12.7 Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum líkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.

12.8 Heimilt er stjórn sjóðsins að veita styrki til sjóðsfélaga í formi forvarnar-og  endurhæfingarstyrkja og styrkja vegna sjúkra – og slysakostnaðar, þar með taldar endurgreiðslur vegna krabbameinsleitar og hjartaverndar. Fjárhæð styrkja fer eftir ákvörðun stjórnar sjóðsins.

12.9 Styrkir til stofnana og félagasamtaka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni.

12.10 Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum styrk vegna sjúkranudds, nudds, kiropraktor eða samskonar meðferðar. Greiddar eru 2.000 krónur fyrir hverja heimsókn að hámarki 50% af kostnaði félagsmanns, ekki er greitt fyrir fleiri en 10 skipti á hverju almanaksári til hvers félagsmanns.

12.13 Gleraugna/linsustyrkur

Heimilt er að greiða félagsmönnum Kr. 30.000 á 3ja ára fresti m.v. lágmarksfélagsgjald Landsmenntar á hverjum tíma (nú kr. 30.700 á ári), þó aldrei meira en 75% af kostnaði. Viðmiðunargjald og styrkupphæð hækkar eins og viðmiðun Landsmenntar á félagsgjöldum er á hverjum tíma.

12.14 Glasa og tæknifrjógun

Heimilt er að greiða félagsmönnum sem fara í glasa eða tæknifrjóvgun styrk sem nemur kr. 150.000,-. Séu báðir foreldrar sjóðfélagar skulu þeir eiga rétt á 300.000 kr. greiðslu. Þó aldrei meira en 75% af kostnaði.
Forsendan fyrir endurgreiðslu er að greitt hafi verið af félagsmanninum til sjúkrasjóðs í 12 mánuði. Í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa ekki greitt fullt viðmiðunargjald/félagsgjald til Verkalýðsfélags Grindavíkur en þá eiga umsækjendur rétt á hlutfalslegum rétti.

 

 

 

 

12.15 Heyrnatækjastyrkur.

Heimilt er að styrkja um 150.000.- en aldrei meira en 75% af kostnaði sjúklings. Forsendan fyrir endurgreiðslu er að greitt hafi verið af félagsmanninum til sjúkrasjóðs í 12 mánuði. Í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa ekki greitt fullt viðmiðunargjald/félagsgjald til Verkalýðsfélags Grindavíkur en þá eiga umsækjendur rétt á hlutfallslegum rétti.

Viðmiðunargjald og styrkupphæð hækkar eins og viðmiðun Landsmenntar á félagsgjöldum er á hverjum tíma.

12.16 Meðferðar og Aðgerðarstyrkir.

Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmönnum styrk allt að 200.000 kr á fimm ára fresti en þó að hámarki 75% af kostnaði.  Í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa ekki greitt fullt viðmiðunargjald/félagsgjald til Verkalýðsfélags Grindavíkur en þá eiga umsækjendur rétt á hlutfalslegum rétti.

Viðmiðunargjald og styrkupphæð hækkar eins og viðmiðun Landsmenntar á félagsgjöldum er á hverjum tíma.

12.17 Heilsueflingarstyrkur.

Félagsmenn eiga rétt á styrkjum vegna þjálfunar í líkamsræktarstöðvum, sundstöðum og hjá  íþróttafélögum vegna íþróttaiðkunar.  Stöðin/Íþróttafélagið skal vera lögaðili með kennitölu og fast heimilisfang og með fasta aðstöðu og skipulagt starf og hafi á að skipa viðurkenndum íþróttakennurum eða leiðbeinendum.Vegna heilsueflingar er heimilt að greiða styrk er nemur allt að kr. 25.000.- á hverju almanaksári þó ekki meira en 75% af reikningi.

Fullnýti sjóðfélagi ekki styrk sinn samkvæmt ofanskráðu á eitt eða fleiri námskeið er heimilt að geyma mismun á fullum styrk og nýttum á sama almanaksári.
Forsendan fyrir endurgreiðslu er að greitt hafi verið af félagsmanninum til sjúkrasjóðs í sex mánuði. Í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa ekki greitt fullt viðmiðunargjald/félagsgjald til Verkalýðsfélags Grindavíkur eiga umsækjendur rétt á hlutfallslegum rétti.

12.18 Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 til og með 12.17 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.

12.19 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.

12.20  Styrkir úr sjúkrasjóð m.v. lágmarksfélagsgjald Landsmenntar á hverjum tíma (nú kr. 30.700 á ári), þó aldrei meira en 75% af kostnaði. Í þeim tilfellum sem félagsmenn hafa ekki greitt fullt viðmiðunargjald/félagsgjald til Verkalýðsfélags Grindavíkur en þá eiga umsækjendur rétt á hlutfallslegum rétti. Ef greiddur er styrkur úr sjúkrasjóð Verkalýðsfélags Grindavíkur er  viðmiðunargjald og styrkupphæð hækkuð eins og viðmiðun Landsmenntar á félagsgjöldum er á hverjum tíma.

 1. gr. Lausn frá greiðsluskyldu

13.1 Ef farsóttir geisa getur sjóðsstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

 1. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum

14.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu Vlf. Grindavíkur og greiðir sjóðurinn allan beinan kostnað af eigin rekstri, auk þess skal hann greiða til Vlf. Grindavíkur 15% af innkomnum iðgjöldum vegna kostnaðar við innheimtu iðgjalda.

14.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.

14.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.

14.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna. Heimilt er stjórn sjóðsins að krefjast þess að umsækjandi um dagpeninga eða bótaþegi leggi fram vottorð frá sérstökum trúnaðarlækni sjóðsins.

15.gr. Fyrning bótaréttar

15.1 Réttur til dagpeninga í veikinda og slysaforföllum skv. gr.12.1  og með gr.12.3 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

15.2 Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 6 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

 1. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

16.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

 1. gr. Upplýsingaskylda

17.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með útgáfu bæklinga, dreifirita eða á heimsíðufélagsins, www.vlfgrv.is.

 1. gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum

18.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir

 1. gr. Breytingar á reglugerðinni

19.1 Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundarboði.

19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar og þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

Þannig samþykkt á aðalfundi Vlf. Grindavíkur 29.apríl 2019